Aryuveda College
 

Students Attendance

                                                                                                                                                                 
BAMS 3rd Year Attendance Record
Sr. No.  Student Name Jan Feb          Nov Month  Dec Month Jan Month Feb Month 
      Out of 23             
1 MHD Aizaz 13/1 13              
2 Tushar 13/13 17              
3 Pooja Singh 13/13 16              
4 Meenu 13/13 18           
5 Sanju 13/10 17           
6 Kapil Mehta 13/11 22           
7 Amisha Singh 13/9 18           
8 Leena Yadav 13/13 17           
9 Sagar 13/8 10           
10 Ashish Kumar 13/11 19           
11 Sagar Sodi 13/12 20              
12 Yogesh 13/11 10              
13 Pankaj Kumar 13/0 2              
14 Vijay Laxmi 13/12 13              
15 Ashutosh 13/3 5              
16 Waseem Akram 13/10 0              
17 Raj Kumar 13/6 6              
18 Tripurari Prajapati 13/9 17              
19 Gautam Kaushik 13/4 2              
20 Ankita 13/11 18              
21 Mohit Verma 13/6 8              
22 Kiran Bala 13/13 18              
23 Geetanjali 13/8 17              
24 Nitin 13/10 17              
25 Mukul 13/12 19              
26 Mohite 13/0 5              
27 Vishal 13/9 17              
28 Anjali 13/12 19              
29 Sanju 13/13 22              
30 Anjali 13/11 19              
31 Suhail Khan 13/2 17              
32 Mohd Ikramuddin 13/7 17              
33 Amit Kumar 13/11 13              
34 Jyoti 13/11 17              
35 Muskan 13/12 16              
36 Rahul 13/13 19              
37 Prachi Grewal 13/12 15              
38 Dipanshu Rana 13/0 0              
39 Nikita Chhookar 13/12 22              
40 Mona 13/13 19              
41 Anshu 13/8 18              
42 Amit Kumar 13/4 10              
43 Rahul Khasa 13/11 15              
44 Mohd Haseen Raja 13/11 17              
45 Anshul Yadav 13/12 13              
46 Ekta 13/12 11              
47 Kavita 13/8 13              
48 Sahil Sharma 13/12 16              
49 Aakash 13/9 5              
50 Neha Dadhich 13/12 14              
51 Anusuya Yadav 13/12 17              
52 Shorav 13/12 11              
53 Sachin Jangra 13/10 16              
54 Shubham Singhal  13/8 4              
55 Shaweta Gupta 13/12 9              
56 Mohd Aadil 13/2 13              
57 Nikita 13/13 16              
58 Hitesh Sharma 13/3 7              
59 Manish Kumar 13/10 12              
60 Savita Yadav 13/10 16              

 

 

Website content managed by National College of Ayurveda & Hospital

Powered by Webcom

Last updated : 4 May 2020

Visitor Counter: